Regulamin

Regulamin za długi? Zobacz jego podsumowanie, czyli lista zasad i dobrych praktyk elomaps.


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy internetu mogą korzystać z serwisu elomaps prowadzonego pod domenami: elomaps.com, elomaps.pl, elomaps.com.pl, elomaps.eu.
 2. Właścicielem serwisu jest Grzegorz Sanik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "SANIK" Grzegorz Sanik przy ul. Senatorska 13/30 58-316 Wałbrzych, NIP: 886-284-78-33.
 3. Serwis elomaps jest platformą przeznaczoną do wymiany informacją o ciekawych obiektach, miejscach i atrakcjach poprzez geolokalizowanie ich na mapie.
 4. W tym celu serwis elomaps udostępnia swoje zasoby teleinformatyczne umożliwiające użytkownikom przeszukiwanie i przechowywanie danych.
 5. Dostęp do treści w serwisie elomaps oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom.
 6. Nazwa serwisu elomaps, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne stron podlegają ochronie prawnej.


§ 2 Rejestracja

 1. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu elomaps, użytkownik musi dokonać rejestracji.
 2. W trakcie rejestracji użytkownik zobowiązany jest: podać e-mail, hasło i login oraz zaakceptować niniejszy regulamin, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji przy pomocy linku przesłanego na podany adres e-mail.
 3. Rejestracja może przebiegać również poprzez aplikację elomaps na facebook’u, podczas której na podstawie przesłanych danych generowane są automatycznie hasło i login. Do przeprowadzenia tej rejestracji niezbędne jest już posiadanie konta na facebook’u.
 4. W wyniku rejestracji tworzone jest odrębne konto użytkownika wraz z wyodrębnioną stroną użytkownika, na której prezentowane są wszystkie informacje o jego aktywności.
  a) Użytkownik może uzupełnić te dane o dodatkowe informację, które może w każdej chwili usunąć.
  b) Wszystkie informacje umieszczane przez użytkowników są jawne i dostępne dla innych użytkowników, z wyjątkiem hasła i adresu e-mail, którego publiczną prezentację użytkownik może zastrzec w ustawieniach swojego konta.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, nienaruszających praw osób trzecich.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących funkcjonowania serwisu elomaps poprzez e-mail oraz pozostałymi kanałami, które zostały podane w ustawieniach konta.


§ 3 Zasady korzystania serwisu elomaps

 1. Każdy użytkownik ma darmowy i swobodny dostęp do informacji prezentowanych w elomaps.
 2. Tylko zarejestrowany użytkownik może dodawać własne informacje do serwisu oraz uzyskuje dostęp do jego pełnej funkcjonalności.
 3. Zarejestrowanym użytkownikiem może być: osoba fizyczne powyżej 16 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. Dodawanie obiektów:
  a) Użytkownik może dodawać obiekty komercyjne i niekomercyjne, które uzna za wartościowe do prezentacji innym użytkownikom.
  b) Dodanie obiektu obowiązkowo wymaga podania jego: nazwy, lokalizacji na mapie, oraz przydzielania kategorii, czyli znaczka graficznego, który będzie obiekt reprezentował.
  c) Wymagane jest dodanie przynajmniej jednego zdjęcia głównego i opisu do obiektu, chcemy uniknąć nasycenia mapy tylko samymi lokalizacjami.
  d) Użytkownik dodający obiekt ma również możliwość wypełnienia dodatkowych nieobowiązkowych informacji o obiekcie.
  e) Użytkownik zobowiązany jest do umieszczania informacji zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
  f) Dodając obiekt należy określać jego lokalizację na mapie możliwie jak najdokładniej. To ułatwi innym użytkownikom odnajdywanie obiektów.
  g) Użytkownik, który dodał obiekt ma możliwość wglądu i ponownej edycji obiektu.
  h) Zabronione jest umieszczanie duplikatów obiektów, poprzez duplikat rozumie się umieszczenie dokładnie tego samego obiektu, lub dokładnie tego samego fragmentu kompleksu obiektów.
  i) Zabronione jest umieszczanie obiektów, które nie mają określonego związku z turystyką, rekreacją, atrakcjami, sportem, gastronomią np. obiektów handlowych, urzędów, instytucji finansowych itp. Wyjątek stanowi np. sytuacja, w której urząd znajduje się w budynku wartościowym ze względów architektonicznych lub historycznych.
  j) Twórcy elomaps zachęcają do atomizacji obiektów np., jeżeli przy obiekcie zamek mamy również wieżę widokową, park albo restaurację, sugerujemy dodanie ich jako oddzielnych obiektów.
  k) To społeczność użytkowników decyduje o tym czy fragment obiektu jest na tyle istotny i wartościowy by wydzielać go, jako odrębny obiekt.
 5. Dodawanie zdjęć:
  a) Serwis elomaps nie rości sobie żadnych praw autorskich, majątkowych lub praw pokrewnych do zamieszczonych zdjęć.
  b) Każdy zarejestrowany użytkownik może dodać zdjęcie przydzielając je do konkretnego obiektu.
  c) Zdjęcie musi prezentować obiekt, do jakiego zostało przydzielone.
  d) Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia: swojego autorstwa, do których uzyskał zgodę od autora na ich umieszczenie w elomaps lub na licencji creative commons.
  e) Umieszczając zdjęcie na licencji creative commons, należy pamiętać o spełnieniu jej warunków, w zależności od wersji licencji tj. podając źródło zdjęcia, autora itp.
  f) Użytkownik zawsze ma możliwość wglądu do swoich zdjęć, ich edycji, zmiany i usuwania.
 6. Moderacja i usuwanie informacji:
  a) Moderatorami elomaps są twórcy elomaps oraz użytkownicy zaangażowani w tworzeniu treści.
  b) Każdy nowo dodany obiekt lub zdjęcie przechodzi wstępną moderację pod kątem zabronionych treści i zgodności z regulaminem, w przypadku naruszenia tych zasad, są odrzucane.
  c) Nowo dodane obiekty podlegają moderacji dopiero po dodaniu przynajmniej jednego zdjęcia głównego i opisu obiektu.
  d) Moderatorzy nie weryfikują poprawności danych, lokalizacji oraz tego czy obiekt wnosi dodatkową wartość dla serwisu, ocenę tego pozostawiają społeczności użytkowników.
  e) Każdy użytkownik ma prawo zgłosić błąd, jeżeli uzna, że wyświetlane informacje są nieprawidłowe.
  f) Każdy użytkownik ma prawo zgłosić dowolny obiekt do usunięcia z publikacji, jeżeli uzna, że obiekt narusza regulamin, albo nie nadaje się do publikowania.
  g) Moderatorzy mogą usunąć z publikacji już istniejący obiekt tylko, jeżeli otrzymają te same zgłoszenia od wielu użytkowników.
  h) Użytkownik dodający obiekt, nie ma możliwości jego samodzielnego usunięcia z publikacji.
  i) Użytkownik dodający zdjęcie, ma możliwość jego samodzielnego usunięcia z publikacji lub trwałego wykasowania.
 7. Zawieszanie i usuwanie kont:
  a) Jeżeli użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu serwis elomaps może uniemożliwić użytkownikowi czasowe zalogowanie się.
  b) W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w momencie wielokrotnego złamania regulaminu, serwis elomaps może trwale usunąć konto użytkownika.
  c) Każdy użytkownik na wyraźną prośbę może usunąć własne konto, w tym celu należy skontaktować się z moderacją.
  d) Usunięcie konta kasuje publiczną kartę użytkownika, usunięcie zdjęć wymaga ich wcześniejszego wykasowania przez użytkownika, pozostałe informację są trwale przechowywane.
 8. Zabronione jest umieszczanie treści:
  a) Wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych.
  b) Naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego.
  c) Propagujących przemoc i nienawiść, zwłaszcza na tle politycznym, religijnym, seksualnym, rasowym, narodowym.
  d) Naruszających dobra osobiste i prawa autorskie.
 9. Właściciel, zarządca, administrator obiektu, który został dodany niezależnie od niego:
  a) Ma prawo zgłaszać błędy i zmiany na takiej samej zasadzie jak każdy użytkownik.
  b) Ma prawo uzyskać dostęp do bezpośredniej edycji obiektu za zgodą użytkownika, który go dodał. Uzyskanie dostępu odbywa się poprzez cesję praw użytkownika.
  c) Ma prawo żądać usunięcie obiektu z publikacji, jeżeli działalność użytkownika który dodał obiekt narusza jego dobre imię.
 10. Użytkownik zezwala na nieodpłatne publiczne prezentowanie na serwisie elomaps wszelkich materiałów, które zamieścił.
 11. Użytkownik przekazuje nieodpłatnie i trwale do dyspozycji elomaps wszystkie informacje tekstowe i geolokalizacyjne.
 12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie materiały.
 13. Zabronione jest posiadanie kilku kont na serwisie elomaps (multikonto) celem manipulowania głosami.


§ 4 Rola serwisu elomaps

 1. Serwis elomaps nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, w tym treści za nich umieszczane.
 2. Serwis elomaps nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. W uzasadnionych przypadkach, serwis elomaps zastrzega sobie prawo usunięcia z publikacji lub redagowania umieszczonych informacji.
 4. Serwis elomaps zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych.


§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Serwis elomaps jest administratorem danych osobowych użytkowników i przetwarza je zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe użytkowników nieaktywnych zostaną usunięte po ich uprzednim zawiadomieniu po upływie pięciu lat od dnia ich ostatniej aktywności w serwisie elomaps.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość jego modyfikacji oraz likwidacji.
 4. Wszelkie zapytanie należy kierować w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: info@elomaps.com.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2013 roku.
 6. Niniejszy regulamin może być zmieniony, o czym użytkownik zostanie powiadomiony w celu wyrażenia zgody na ich zmianę. Odmowa akceptacji zmian oznacza brak możliwości dalszego korzystania z konta w serwisie elomaps.